2005

2005

8 - 9 XII 2005 - odbyło się spotkanie eksperckie na temat: „Dzieci ulicy - świetlice socjoterapeutyczne dzisiaj". Przedmiotem konferencji była wymiana doświadczeń przedstawicieli różnych ośrodków prowadzących działalność socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży w kilku miastach Polski południowej. Uczestnicy konferencji - pracownicy świetlic, klubów dla dzieci i młodzieży oraz osoby koordynujące działalność, zaproszeni zostali do aktywnego udziału w warsztatach. Dyskutowano o metodach działań wychowawczych i terapeutycznych; roli i znaczenia funduszy na rozwój świetlic.

XI 2005 - wydano drukiem w nakładzie 1.000 egzemplarzy interdyscyplinarną publikację: „Między domem a ulicą. Wokół problemów wychowania w dobie globalizacji i kultury masowej". Autorzy książki podjęli wysiłek zrozumienia rzeczywistości, w której żyje młody człowiek, ukazując jej różne aspekty. W książce obok artykułów wychowawców i socjologów znajdują się teksty specjalistów z innych dziedzin, w tym psychologów i terapeutów pracujących z dziećmi uzależnionymi od narkotyków.

XI 2005 - wydano III edycję Poradnika Młodego Krakusa, książeczki informującej o życiu publicznym i instytucjonalnym Krakowa. Poradnik otrzymuje każdy 18-latek w naszym mieście wraz z dowodem osobistym. Nakład poradnika wynosi 10.000 egzemplarzy.

3 - 5 XI 2005 - w  Odporyszowie  k/Tarnowa odbyły się warsztaty dotyczące "Standardów pracy z dziećmi  i rodziną". Uczestniczyli w nich pracownicy  różnych krakowskich instytucji: MOPS-u, Policji, Straży Miejskiej oraz ośrodków pracujących z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem. Podczas zajęć mówiono o standardach pracy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, o systemie pracy z rodziną w kryzysie, o pracy z „dziećmi ulicy". Debatowano o stworzeniu procedur wymiany projektów i przepływu informacji pomocnych w rozwiązywaniu problemów występujących w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem. Podczas  warsztatów przedstawiciele Centrum Edukacji i Profilaktyki Społecznej „PARASOL" zaprezentowali wyniki badań  przeprowadzonych  w Krakowie na temat problemów „dzieci ulicy".

XI 2005 - uczniowie krakowskich gimnazjów brali udział w warsztatach szkoleniowych. Młodzi ludzie uczyli się, jak dobrze pracować w grupie, efektywnie organizować pracę samorządu, mądrze układać współpracę z gronem pedagogicznym i dyrekcją szkoły. Zajęcia prowadzili trenerzy z Młodzieżowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. W szkoleniach uczestniczyli uczniowie z 22 gimnazjów, około 80 osób. Zorganizowano także spotkanie opiekunów szkolnych samorządów uczniowskich. Gościem specjalnym spotkania był dr Andrzej Bukowski z Instytutu Socjologii UJ, który mówił o roli samorządów uczniowskich w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

X 2005 - Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej „PARASOL" przedłożyło raport z badań „Dzieci Ulicy", zjawiska o charakterze społecznym, sporządzony na zlecenie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży. Celem badań było rozpoznanie i oszacowanie skali zjawiska oraz określenie jego specyfiki na terenie miasta Krakowa.

13 - 14 VII 2005 - na płycie Rynku Głównego zorganizowano masową imprezę rekreacyjno - sportową „JULIADA". Tegoroczną "JULIADĘ" zaplanowano jako cykl imprez sportowych (w tym rozgrywki piłki nożnej) odbywających się w kilkunastu punktach Krakowa . Do dyspozycji młodych ludzi oddano bezpłatnie: skate park, boiska do koszykówki, piłki nożnej, przenośną ścianę wspinaczkową, stoły do tenisa stołowego. W szóstej edycji „JULIADY" aktywnie uczestniczyło około 10.000 osób. Imprezę uświetniły koncerty młodzieżowych zespołów muzycznych.

27 VI - 9 VII 2005 - we współpracy ze Stowarzyszeniem „U Siemachy" zorganizowano wakacyjny kurs języka angielskiego dla młodzieży gimnazjalnej, rekrutującej się z krakowskich placówek wsparcia dziennego. Przedsięwzięcie skierowane było do młodych ludzi pozostających w mieście podczas wakacji. Dwutygodniowy kurs języka angielskiego był całkowicie bezpłatny. Uczestnicy kursu, oprócz intensywnej nauki języka, brali udział w zajęciach komputerowych, plastycznych i muzycznych. W zajęciach, które odbywały się w Dziennym Ośrodku Socjoterapii, przy ul. Lea 55, uczestniczyło 70 osób.

28 - 29 V 2005 - udział w organizacji Krakowskich Dni Rodziny - Rodzinnego Festynu na krakowskich Błoniach, zakończonego spotkaniem rodzin na Rynku Głównym. W ramach festynu odbyły się liczne imprezy, konkursy, gry, zabawy i rodzinne zawody sportowe, ustawiono też ścianę wspinaczkową dla młodzieży. Dodatkowymi atrakcjami były m in.: park zabaw dla dzieci, wesołe miasteczko, bezpłatne badania lekarskie.

6 - 15 V 2005 - odbyły się X Chrześcijańskie Dni Żaka, które MPPPM zorganizował wraz ze Stowarzyszeniem „Rafael". Obchody Chrześcijańskich Dni Żaka odbyły się pod hasłem: „Młodzież Przeciw Przemocy". Motywem przewodnim koncertu, który miał miejsce na Rynku Głównym w dniu 8 maja, są słowa piosenki zespołu Budzik: „Nie 7, lecz 77 - Młodzi przeciwko przemocy".

20 - 23 IV 2005 - udział w konferencji w Solingen dla przedstawicieli miast uczestniczących w projekcie europejskim DEMOS. Złożono sprawozdanie z kontynuacji programu DEMOS w Krakowie (lipiec 2004 - kwiecień 2005). Przedstawiono rozwój inicjatyw objętych projektem i zadeklarowano zorganizowanie konferencji dla przedstawicieli miast uczestniczących w Europejskim Projekcie DEMOS w Krakowie w roku 2006.

29 IV - 31 V 2005 - zorganizowano akcję pn. „MNIE TO NIE BIERZE" adresowaną do młodzieży i jej opiekunów (nauczycieli i rodziców). Podczas trwania akcji na łamach „Gazety Krakowskiej" ukazywały się liczne artykuły oraz konkursy dla młodzieży. Głównym celem było przedstawienie i uświadomienie zagrożeń związanych z takimi nałogami, jak alkoholizm i narkomania. W ostatnim dniu akcji ukazało się specjalne wydanie „Gazety Krakowskiej" zawierające dodatek poświęcony tematyce związanej z profilaktyką uzależnień oraz propozycjom alternatywnych form zagospodarowania czasu wolnego.

IV 2005 - odbyło się spotkanie z przedstawicielami GPAS - Group de Pedagogie et d'Animation Sociale - organizacją pozarządową, działającą we Francji od 1980 roku, koncentrującą się na walce z marginalizacją ekonomiczną, socjalną, kulturalną oraz geograficzną dzieci. Celem spotkania było omówienie realizacji projektu finansowanego w naszym mieście. Przedstawiciele tej organizacji spotkali się z przedstawicielami władz miejskich i policjantami zajmującymi się sprawami nieletnich. Wybrani członkowie Sekcji ds. Nieletnich i Patologii KMP rozpoczęli współpracę z GPAS. Głównym celem GPAS jest wyrównywanie szans dzieci wykluczonych, pochodzących z patologicznych środowisk. Działania tej organizacji skupiają się na animacji życia młodych ludzi poprzez kulturę, sport i własną aktywizację artystyczną. Działalność GPAS skupiona jest na tematyce „dzieci ulicy" - dzieci, dla których ulica jest miejscem, które kształtuje ich osobowość i tożsamość. Praca odbywa się w miejscach, gdzie gromadzą się odbiorcy poszczególnych programów realizowanych przez tę organizację. Krakowski program pilotażowy Parasol - Planty, który ma na celu m.in. zdiagnozowanie problemu prostytucji nieletnich w Krakowie, jest finansowany przede wszystkim przez Groupe de Pedagogie et d'Animation Sociale.

Newsletter
juliada mlodziez smiglo

Powered by mtCMS   •    Wszelkie prawa zastrzeżone   •    Projekt i wykonanie MTWeb