2008

2008

2 - 13 XII 2008 - Pełnomocnik ds. Młodzieży uczestniczył w seminarium zorganizowanym przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocław. Było ono poświęcone zintegrowanemu Programowi Falochron, który ma zapobiegać zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży takim jak: uzależnienia, prostytucja, żebractwo.

7 - 9 XII 2008 - Pełnomocnik ds. Młodzieży wziął udział w VI Konferencji Europejska Karta Praw Człowieka w Miastach. Celem konferencji była refleksja nad kwestią praw człowieka w społecznościach miejskich. Program spotkania obejmował cztery różne panele dyskusyjne, którym przyświecało jedno hasło: „Prawa człowieka: zaangażowanie miast".

XI - XII 2008 -  przeprowadzenie przez pracowników Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, badań socjologicznych nt. „Aktywność społeczna młodzieży gimnazjalnej w Krakowie". Badania miały charakter jakościowy i staną się podstawą do przeprowadzenia badań ilościowych.

28 - 30 XI 2008 - nauczyciele - opiekunowie samorządów szkolnych uczestniczyli w warsztatach, których celem było doskonalenie umiejętności motywowania uczniów. Zespół trenerów-psychologów przeprowadził je w Ośrodku Szkoleniowym w Odporyszowie k/Tarnowa.

XI 2008 - w studenckim klubie „Rotunda" odbyła się impreza kulturalno-rozrywkowa z okazji jubileuszu 5-lecia istnienia magazynu młodzieżowego „Śmigło". Wzięło w niej udział ok. 300 uczniów krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

25 - 27 IX 2008 - podczas szkolenia dla specjalistów ds. nieletnich Pełnomocnik ds. Młodzieży przedstawił kierunki współpracy instytucjonalnej na rzecz młodzieży. Konferencję zorganizowała Komenda Miejska Policji w Krakowie.

17 - 20 IX 2008 - Pełnomocnik ds. Młodzieży wziął udział w Konferencji ECCAR 2008: „Diner City: Europejskie Miasta na rzecz Otwartego Społeczeństwa". Celem Konferencji było znalezienie skutecznych rozwiązań dla miast zwalczających rasizm i dyskryminację w oparciu o Dziesięciopunktowy Plan Działania. Jest to kluczowy dokument przyjęty przez Europejską Koalicję Miast Przeciwko Rasizmowi. Pełnomocnik promował aktywną rolę miasta w realizacji tych ważnych zadań.

19 - 20 VII 2008 - na płycie Rynku Głównego w Krakowie odbyła się impreza rekreacyjno - sportowa „JULIADA 2008". Przedsięwzięcie zostało zorganizowane po raz dziesiąty, z myślą o dzieciach i młodzieży pozostających w mieście podczas wakacji. Imprezie towarzyszyły rozgrywki sportowe: turniej koszykówki ulicznej (streetball), rozgrywki piłki nożnej, turniej szachowy, rzuty osobiste do kosza, pokazy wspinaczki sportowej. W tegorocznej „JULIADZIE" uczestniczyło ok. 13.000 młodych ludzi, w tym czynnie - ok. 3.600.

VI - VIII 2008 - w 18 dzielnicach Krakowa odbyły się młodzieżowe rozgrywki streetballa. W zawodach, zorganizowanych razem ze Strażą Miejską, wzięło udział ok. 250 osób. Turniej finałowy odbył się w dniu 30 sierpnia 2008 r. przy placu Jana Nowaka Jeziorańskiego, przed Galerią Krakowską.

VI 2008 - we wszystkich dzielnicach Krakowa zorganizowano rozgrywki młodzieżowych drużyn podwórkowych w piłce nożnej. Turniej finałowy odbył się w dniach 19 - 20 lipca 2008 roku na Rynku Głównym, podczas finału „JULIADY". W rozgrywkach, eliminacjach i turnieju finałowym uczestniczyło ok. 1.000 dzieci.

23 VI - 4 VII 2008 - wspólnie ze Stowarzyszeniem „U Siemachy" zorganizowano warsztaty pn. „Wakacje w mieście", w tym wakacyjny kurs języka angielskiego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Wszystkie zajęcia (językowe, plastyczne i muzyczne) prowadzone były w języku angielskim. Uczestnicy mieli możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji językowych.

17 VI 2008 - w krakowskim magistracie odbyła się gala podsumowująca działalność Krakowskiej Akademii Samorządności w roku szkolnym 2007/2008. Podczas uroczystości najaktywniejszym członkom KAS-u (68 osób) wręczono certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu liderów młodzieżowych. Rozdano nagrody Konkursu Samorządów Szkół Gimnazjalnych.

VI 2008 - z okazji Dnia Dziecka zorganizowano imprezę sportowo-rozrywkową dla dzieci ze świetlic środowiskowych. W zajęciach plastycznych, sportowych, pływackich oraz projekcji filmowej wzięło udział 81 dzieci. Wszystkie otrzymały drobne upominki.

VI 2008 - zakończono III edycję Konkursu dla Samorządów Szkół Gimnazjalnych. Szczegółowe sprawozdania z rocznej działalności samorządów dostarczyło 13 gimnazjów. Tytuł Najlepszego Gimnazjalnego Samorządu Uczniowskiego w Krakowie w roku 2007/2008 otrzymał Samorząd Gimnazjum nr 6 im. Zbigniewa Herberta w Krakowie.

29 V 2008 - Pełnomocnik ds. Młodzieży, na zaproszenie Prezydenta Miasta Poznania, brał udział w konferencji pt.: „Działania systemowe na rzecz dzieci ulicy". Celem konferencji było przybliżenie problemu wykluczenia społecznego dzieci i określenie kierunków rozwoju systemu wsparcia dla dzieci i rodzin w Poznaniu oraz rozpoznanie nowych trendów w walce z bezradnością społeczną i dysfunkcyjnością rodzin. Podczas konferencji Pełnomocnik ds. Młodzieży przedstawił „dobre praktyki" wypracowane w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży.

9 - 11 V 2008 - w ośrodku szkoleniowym w Odporyszowie k/Tarnowa odbyły się wyjazdowe warsztaty dla członków KAS. Wyjazd miał charakter szkoleniowy i integracyjny. Tematem warsztatów były: „Komunikacja społeczna" i „Twórcze myślenie". W zajęciach uczestniczyło 40 osób.

5 - 7 V 2008 - Pełnomocnik ds. Młodzieży uczestniczył w II konferencji Europejskiej Sieci Miast Europejskich „Miasta dla Dzieci" w Stuttgarcie. Sieć powstała w czerwcu 2007 r.. Jej celem jest realizacja innowacyjnej i trwałej polityki rodzinnej, przy aktywnym udziale liderów samorządowych z wiodących miast europejskich.

V 2008 - w ramach kontynuowanego projektu pn. „Dając pieniądze odbierasz dzieciństwo" na stolikach w ogródkach kawiarnianych na płycie Rynku Głównego zostały umieszczone standy z ulotką. Zawiera ona informację o tym, jak można pomóc dzieciom i ich rodzinom. We współpracy z Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej „PARASOL" opracowano ulotkę z elementami komiksu, którą rozdali dzieciom streetworkerzy. Jej zadaniem jest uświadomienie dzieciom, jak bardzo niebezpiecznym zachowaniem jest żebranie, jakie zagrożenia mogą z tego wyniknąć i przekazanie informacji, gdzie uzyskać pomoc. Akcja jest realizowana we współpracy z krakowskim środowiskiem restauratorów, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Strażą Miejską, organizacjami pozarządowymi, a także ośrodkami naukowymi badającymi procesy społeczne.

24 - 25 IV 2008 - w salach Urzędu Miasta Krakowa odbyło się seminarium trzech miast: Kraków - Poznań - Wrocław pn. „Dając pieniądze odbierasz dzieciństwo". Seminarium otworzyło tegoroczną edycję kampanii społecznej, zmierzającej do przeciwdziałania zjawisku żebrania przez dzieci. Jego celem była wymiana doświadczeń przedstawicieli miast, które chcą ograniczyć występowanie zjawiska oraz stworzyć system pomocy dzieciom wykorzystywanym do tego procederu. W spotkaniu uczestniczyli specjaliści bezpośrednio zaangażowani w pracę z dziećmi, przedstawiciele Urzędów Miast, Policji, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, streetworkerzy, socjolodzy i psycholodzy.

14 III 2008 - w gmachu Urzędu Miasta Krakowa odbyło się spotkanie z grupą przedstawicieli Rady Miasta Göteborga, zainteresowanych wiedzą na temat realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży w Krakowie.

8 - 12 III 2008 - Pełnomocnik ds. Młodzieży wziął udział w konferencji nt. „Przemoc -Uzależnienia -Stres -Rehabilitacja", która odbyła się w Budapeszcie. Pełnomocnik spotkał się także z prezesem TriGranit DC oraz koordynatorem projektu streetworking w dzielnicy cygańskiej w Budapeszcie. Udział w konferencji pozwolił na wymianę doświadczeń oraz nawiązanie obiecujących kontaktów. Wymiernym efektem pobytu w Budapeszcie jest zaproszenie 150 dzieci z Krakowa na wakacje nad Balaton.

III - V 2008 - w porozumieniu z „Dziennikiem Polskim", w Młodzieżowym Klubie Umiejętności przeprowadzono warsztaty dziennikarskie dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Wzięło w nich udział 20 osób z krakowskich liceów.

27 II 2008 - pod patronatem m. in. Pełnomocnika ds. Młodzieży odbyła się konferencja „Razem wobec zagrożeń. Problemy, metody i możliwości współpracy w profilaktyce wykluczenia społecznego młodzieży". Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń oraz nawiązanie współpracy przez profesjonalistów pracujących z młodzieżą.

20 - 26 II 2008 - w Krakowie odbyła się Konferencja Europejskiego Parlamentu Młodzieży. W obradach wzięło udział ok. 170 młodych ludzi z Polski oraz z innych krajów Europy. W 12 komitetach tematycznych uczestnicy dyskutowali nad przygotowanymi przez siebie rezolucjami. Konferencję objął patronatem Pełnomocnik ds. Młodzieży.

19 II 2008 - Pełnomocnik ds. Młodzieży ks. Andrzej Augustyński CM uczestniczył w polsko-niemieckiej konferencji „Praca socjalna - metoda streetwork w środowisku osób bezdomnych oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem i niedostosowaniem społecznym - wymiana doświadczeń, kierunki rozwoju".

II 2008 - w Urzędzie Miasta Krakowa odbył się karnawałowy „Bal Śmiechu" dla członków samorządów uczniowskich szkół gimnazjalnych. Uczestniczyło w nim 120 aktywnie działających uczniów krakowskich gimnazjów.

I - XII 2008 - dystrybuowano przygotowany w 2007 roku Poradnik Młodego Krakusa /V edycja/. Poradnik - książeczkę informującą o życiu publicznym i instytucjonalnym Krakowa - otrzymuje każdy 18-latek w naszym mieście wraz z dowodem osobistym.

I - XII 2008 - wydrukowano 10 numerów magazynu dla młodzieży gimnazjalnej pt. „Śmigło" w nakładzie po 3.000 egz. każdy. Magazyn „Śmigło" to miesięcznik, który jest nieodpłatnie rozprowadzany we wszystkich krakowskich gimnazjach samorządowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

I - XII 2008 - w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności odbyło się 10 spotkań warsztatowych kształcących umiejętności społeczne dla członków samorządów szkolnych (łącznie: 56 godzin). W każdym ze spotkań wzięło udział ok. 120 osób. Tematy warsztatów: „Umiejętności negocjacyjne", „Praca z grupą", „Tworzenie projektów społecznych", „Wolontariat w praktyce", „Jak tworzyć organizację pozarządową", „Komunikacja interpersonalna", „Metody efektywnej pracy w grupie", „Autoprezentacja".

Newsletter
juliada mlodziez smiglo

Powered by mtCMS   •    Wszelkie prawa zastrzeżone   •    Projekt i wykonanie MTWeb